Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató személyes adatoknak a Salva Vita Alapítvány www.fbm.hu címen elérhető honlapjával összefüggő kezeléséről

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat („Honlap”). A jelen tájékoztatóban bemutatjuk, hogy a Honlappal összefüggésben szervezetünk milyen módon kezel személyes adatokat, valamint azt is, hogy ezen személyes adataival ön hogyan rendelkezhet.

A Salva Vita Alapítvány („Alapítvány”), mint adatkezelő adatai:

Név: Salva Vita Alapítvány

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 13. III/3.

Elektronikus levelezési cím: info@salvavita.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon kérhet felvilágosítást: + 36 1 323 1256

A jelen tájékoztató mindenkor hatályos verziója a Honlapon, az alábbi linken érhető el: [*]

Milyen adatkezelést folytat a Salva Vita Alapítvány a Honlappal kapcsolatban?

Adatkezelés célja

Kapcsolattartás, amennyiben ön úgy dönt, hogy felkeresi az Alapítványt a Honlapon megadott email vagy telefon elérhetőségen, valamint a kapcsolatfelvételt követően az Alapítvány Fogyatékosság-barát Munkahely programjához kapcsolódó tevékenységek elllátása

A Fogyatékosság-barát Munkahely elismeréshez kapcsolódó pályázati folyamat Alapítvány részéről történő lebonyolítása

Adatkezelés jogalapja

Az ön kifejezett és a jelen tájékoztató ismeretében adott hozzájárulása.

Adatok megőrzésének időtartama

Az ön kifejezett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az ön által megadott különleges adatok kezelése esetében addig, amíg az Alapítvány főtevékenységéhez kapcsolódó cél azt szükségessé teszi, vagy amíg ön az adatok törlését nem kéri.

Kezelt személyes adatok köre

Az Alapítvány az ön azon személyes adatait kezeli, amelyeket ön a kapcsolatfelvétel alkalmával (az Alapítványnak címzett email vagy telefonhívás útján) megad.

A kezelt adatok köre kiterjed azon személyes adatokra is, melyeket a Fogyatékosság-barát Munkahely elismeréshez kapcsolódó pályázati folyamat során a pályázati adatlap kitöltése alkalmával Ön megad.

Adatait az Alapítvány a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag a fentiekben megjelölt adatkezelési célok érdekében, a szükséges mértékben és időtartamon keresztül kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ön által a kapcsolatfelvételkor megadott adatok köre bővebb annál, mint amely tevékenységünk végzéséhez elengedhetetlenül szükséges, a szükségtelen adatokat töröljük.

Adatok továbbítása:

Az Alapítvány az ön által a fenti adatkezelési célok kapcsán megadott személyes adatokat a Fogyatékosság-barát Munkahely elismeréshez kapcsolódó pályázati folyamatban a díj adományozó szervezetei és a pályázat támogatója részére átadhatja.

A Fogyatékosság-barát Munkahely pályázatot lebonyolító Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. jogosult a támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrzésére, és ebből a célból, az ön hozzájárulása alapján, az ön által megadott személyes és különleges adatok szükséges mértékben történő megismerésére. A pályázat támogatója – az Emberi Erőforrások Minisztériuma – jogosult anonimizált statisztikai adatokba történő betekintésre, illetve statisztikai célú felhasználásra.

Az Alapítvány az ön adatait Magyarország területén található szerveren tárolja, határon átnyúló adattovábbítást nem folytat.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Alapítvány megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja az ön személyes adatainak illetéktelen hozzáféréssel, módosítással, megsemmisüléssel szembeni védelmét.

Az általa kezelt különleges adatok esetében az Alapítvány fokozott körültekintéssel jár el.

Az ön jogai az adatkezelés kapcsán:

Személyes adatai kezelésével összefüggésben önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáférés
 • Helyesbítés kérése
 • Törlés, adatkezelés korlátozásának kérése
 • Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben a fenti jogai bármelyikét szeretné gyakorolni, a jelen tájékoztató 1. pontjában felsorolt elérhetőségeken fordulhat szervezetünkhöz.

 •  Hozzáférés:

Ön bármikor kérhet tájékoztatást az önre vonatkozó adatok kezeléséről, így arról hogy:

 • milyen személyes adatait kezeli az Alapítvány?
 • ezen adatokat az Alapítvány milyen forrásból gyűjtötte?
 • milyen célból kezeli ezen adatokat az Alapítvány?
 • mi jogosítja fel az Alapítványt ezen adatok kezelésére (tehát mi az adatkezelés jogalapja)?
 • milyen időtartamon keresztül kezeli adatait az Alapítvány?
 • milyen jogok illetik önt meg az adatkezelés kapcsán?
 • vesz-e igénybe az Alapítvány adatfeldolgozót adatai kezelésével kapcsolatban, illetve továbbítja-e azokat bármely címzett részére?
 • milyen módon fordulhat a felügyeleti hatósághoz az adatkezeléssel kapcsolatban?
 • jogosulatlanul hozzáfért-e, vagy végzett-e bárki jogellenes cselekményt az ön személyes adatain (azaz történt-e adatvédelmi incidens)? Ha igen, mi volt ennek a hatása és annak elhárítására milyen lépéseket tett az Alapítvány?

Tájékoztatás iránti kérelmére szervezetünk 25 napon belül válaszol.

 • Személyes adat helyesbítésének kérése:

Ön bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését. Ilyen esetben az Alapítvány kérheti, hogy ön a személyazonosságát és az új adat valódiságát megfelelően igazolja.

Amennyiben ön vitatja a személyes adatainak helyességét, vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége, vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen az Alapítvány a személyes adatot megjelöli mindaddig, amíg ön hitelt érdemlően nem igazolja annak helyességét, vagy pontatlanságát.

Az Alapítvány értesíti önt az adat helyesbítéséről, vagy megjelöléséről. Amennyiben kérelmének nem tesz eleget, úgy annak kézhezvételét követő 25 napon belül közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait. Amennyiben ön elektronikus levelezési címét megadta az Alapítvány részére, az Alapítvány jogosult a tájékoztatást ezen keresztül megküldeni.

 • Adat törlésének, zárolásának kérése:

Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Ilyen esetben az Alapítvány személyes adatainak kezelését azonnal beszünteti. Ez azonban azzal is jár, hogy az Alapítvány az ön irányában a továbbiakban tevékenységét nem tudja ellátni.

Amennyiben ön kéri, hogy az Alapítvány személyes adatát ne törölje ugyan, de ne is használja fel, az Alapítvány az adatot zárolja.

Az adat törléséről, vagy zárolásáról az Alapítvány önt értesíti. Amennyiben kérelmének nem tesz eleget, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Amennyiben ön elektronikus levelezési címét megadta az Alapítvány részére, az Alapítvány jogosult a tájékoztatást ezen keresztül megküldeni.

Jogorvoslati lehetőségek:

Kérjük, amennyiben bármilyen észrevétele, kifogása, panasza merülne fel adatkezelésünkkel kapcsolatban, elsődlegesen szervezetünket keresse meg.

Amennyiben panasza kivizsgálása ellenére továbbra is sérelmezi szervezetünk adatkezelését, vagy panaszával közvetlenül hatósághoz kíván fordulni, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: + 36 (1) 391- 1400

Honlap: www.naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy adatai védelme érdekében bírósághoz is fordulhat. Ez esetben választása szerint a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéknél nyújthatja be keresetét. A lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket az alábbi linken keresheti meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso